Resurset tjera të OmegaT-së

Resurset tjera të OmegaT-së

Veglat

"Aligner" aligner utility Kontribuuar nga Dmitri Gabinski. Shkruar në Python.
"Bligner" aligner utility Kontribuuar nga Didier Briel. Shkruar në Python/Perl.
TMXMerger Java skript komandë-linje për bashkimin e dy ose më tepër TMX skedarëve. Kontribuuar nga Henry Pijffers.
TMXCleaner Java skript komandë-linje për heqjen "superfluous" translation units from a TMX file: deletes all TUs without target segment or in which the target segment is identical to the source segment. Kontribuuar nga Henry Pijffers.
Extspell Extspell kontrollues shkrimi i jashtëm. Kontribuuar nga Marc Prior. Kërkon tcl/tk dhe Aspell (të dyja falas, të gjitha platformat).
TKount TKount vegël numrimi të teksit. Kontribuuar nga Marc Prior. Requires tcl/tk, Abiword dhe pdftotext. Është testuar në Linux.
Wordfast TMX file converter Konverton memoriet në formatin TMX të gjeneruar për të formuar që mund të lexohet nga OmegaT. Kontribuuar nga Dmitri Gabinski.
stripIT macro Makro për heqjen e tagjeve të brendshme të TMX skedarëve. Një nga tarashigimi e OmegaT skedarëve; OmegaT tani eksporton TMX skedarë ,e ose pa tagje të brendshme. Kontribuuar nga Sonja Tomaskovic. 
OpenOffice.org makrot e segmentimit Aftëso OmegaT për të segmentuar në fjali në vetë të paragrafëve. Vetëm për referencë; ky funksion tani është i ofruar provided brenda OmegaT-së. Kontribuuar nga Benjamin Siband.
ReadMe Përshkrimi i Benjamin Siband's makrot e segmentimit.

Resurset e ndryshme

Kurse trajnimi Kurse trajnimi për OmegaT. Përmbajnë një model të doracakut të studentëve me instruksionet për trajnuesit për adaptim, dhe shembuj resursesh .
Ikona Përzgjedhje e ikonave alternative për tu shfrytëzuar me OmegaT.
Shembuj tekstesh Për testim dhe demostrim të OmegaT-së.