Download

Bann lien anba-la permet ou telesarz diferan version OmegaT. Si ou pa kone ki version ou bizin 'download', servi Selekter 'Download'.

Selekter 'Download' OmegaT

Instalasion par itilizater. Li lopsion abitiel bann itilizater regilie OmegaT. Si ou pe ezite, swazir sa version-la.

Pou linstalasion lor Windows.

Pou linstalasion lor macOS.

Pou linstalasion lor Linux.

Pou linstalasion lor bann lezot 'operating system' (par exanp FreeBSD ou Solaris).
Ou kapav instal OmegaT lor ninport ki 'operating system' ki kapav zer Java runtime environment version 11.

Version OmegaT "avek batri", setadir avek so prop Java Runtime Environment. Sa version-la pou pran plis letan pou 'download' ek pou bizin pli boukou plas lor ou 'hard drive', me ou kapav sir ki li pou marse. Si ou pe ezite, swazir sa version-la.

Version JRE ki finn integre li 64-bit.

Version OmegaT "avek batri", setadir avek so prop Java Runtime Environment. Sa version-la pou pran plis letan pou 'download' ek pou bizin pli boukou plas lor ou 'hard drive', me ou kapav sir ki li pou marse. Si ou pe ezite, swazir sa version-la.

Si ou sir ki enn version JRE apropriye deza instale lor ou ordinater nivo sistem, ou kapav swazir version san JRE.

Version "standard" OmegaT konpran enn gid litilizasion konplet (omwin an Angle). Li finn teste pou siprim tou bann bug. Li version ki nou rekomann bann nouvo itilizater.

Konfigirasion

Konfigirasion sistem

OmegaT pou marse lor ninport ki sistem kot JRE (Java Runtime Environment) apropriye finn instale ouswa kapav instale. Etan done ki JRE fourni avek OmegaT, ou pa bizin telesarz ek instal li apar. OmegaT finn instale avek sikse lor Windows (tou bann version depi 98), macOS ek Linux.

Avan koumanse

Eski ou finn deza pans fer enn don OmegaT? Mem si sa program la gratwi, si ou trouv li itil ek si ou swet exprim ou gratitid, ou kapav fer enn don lor nou kont Paypal.
 USD

Version standard - OmegaT 6.0.0

Platform Instriksion detaye
Windows avek JRE 'Download'
Windows avek 64-bit JRE 'Download'
Windows san JRE 'Download'
macOS version Non Signe
'Download'
Linux avek 64-bit JRE 'Download'
Miltiplatform san JRE 'Download'
Kod sours
'Download'

Version devloper

Platform Instriksion detaye
Master 'Download'
'Weekly Builds' 'Download'

Version obsolet

Ou ankor kapav trouv bann version ansien ek version obsolet OmegaT.

Zot bann vie-vie version ki finn ranplase. Pou laplipar bann itilizater, zot pa pou ena lintere. Toutfwa, sertin itilizater kapav trouv zot itil, sirtou si zot pe rankont bann kontrint avek zot 'operating system' ouswa avek Java.

Avek/San JRE

Pou ki OmegaT kapav fonksione, "Java Runtime Environment (JRE)" bizin instale lor ou ordinater.

Si ou konfian ki enn JRE apropriye deza instale lor ou lordinater, ou kapav 'download' enn version OmegaT san JRE. 'Download'-la pou pli rapid ek linstalasion-la pou pran mwins lespas lor ou 'hard drive'. Dan sa ka-la, napa swazir version par defo me swazir enn version diferan (setadir Standard ou Dernie) ek swazir "Java not included".

Si ou instal enn version OmegaT avek JRE alor ki JRE deza instale lor ou lordinater, JRE OmegaT la pou instale separeman ek pa pou ena okenn konfli. Donk, instalasion OmegaT avek JRE li metod ki pli sir. Si ou pa sir ki ou ena enn version JRE apropriye, swazir version OmegaT avek JRE (ouswa version par defo).

Not pou bann itilizater Linux: laplipar bann distribision Linux deza ena "Java Runtime Environment", me sertin inplemantasion 'open source' pa mars bien avek OmegaT (mem si sa pa aparet toutswit). Si Linux li enn lanvironnman nouvo pour ou, nou rekomann swazir version OmegaT avek JRE. Bann itilizater ki pli avanse kapav anvi instal JRE Orcale (Sun) nivo sistem.