Download

Bann lien anba-la permet ou telesarz diferan version OmegaT. Si ou pa kone ki version ou bizin 'download', servi Selekter 'Download'.

Selekter 'Download' OmegaT

Instalasion par itilizater. Li lopsion abitiel bann itilizater regilie OmegaT. Si ou pe ezite, swazir sa version-la.

Version 'Web Start' li enn version "Instale apre bliye".
Lavantaz: instalasion otomatik bann 'update' kan ou servi program-la lor ou ordinater.
Dezavantaz: ou pa kapav servi bann modil pou lemoman, setadir pa tou bann fonksion ki pou disponib.

Pou linstalasion lor Windows.

Pou linstalasion lor Mac OS X.

Pou linstalasion lor Linux.

Pou linstalasion lor bann lezot 'operating system' (par exanp FreeBSD ou Solaris).
Ou kapav instal OmegaT lor ninport ki 'operating system' ki kapav zer Java runtime environment version 1.8.

Version OmegaT "avek batri", setadir avek so prop Java Runtime Environment. Sa version-la pou pran plis letan pou 'download' ek pou bizin pli boukou plas lor ou 'hard drive', me ou kapav sir ki li pou marse. Si ou pe ezite, swazir sa version-la.

Version JRE ki finn integre li 64-bit.

Version OmegaT "avek batri", setadir avek so prop Java Runtime Environment. Sa version-la pou pran plis letan pou 'download' ek pou bizin pli boukou plas lor ou 'hard drive', me ou kapav sir ki li pou marse. Si ou pe ezite, swazir sa version-la.

Si ou sir ki enn version JRE apropriye deza instale lor ou ordinater nivo sistem, ou kapav swazir version san JRE.

Version "standard" OmegaT konpran enn gid litilizasion konplet (omwin an Angle). Li finn teste pou siprim tou bann bug. Li version ki nou rekomann bann nouvo itilizater.

Dernie version OmegaT li pli resan. Toutfwa, so gid litilizasion kapav pa azour (donk li kapav kree inpe konfizion), ek li kapav ena detrwa tipti bug. Malgre tou, bann dernie version zot plito stab ek zot rekomande pou bann itilizater ki deza ena enn sertin lexperyans avek OmegaT.

Konfigirasion

Konfigirasion sistem

OmegaT pou marse lor ninport ki sistem kot JRE (Java Runtime Environment) apropriye finn instale ouswa kapav instale. Etan done ki JRE fourni avek OmegaT, ou pa bizin telesarz ek instal li apar. OmegaT finn instale avek sikse lor Windows (tou bann version depi 98), Macintosh OS X ek Linux.

Kapav tradir bann fisie format XML Microsoft Office direkteman dan OmegaT. Pou bann fisie MS Word, Excel ek Powerpoint ki pli ansien, kapav tradir zot apre enn konversion dan format Microsoft Office resan, ouswa format Open XML depi OpenOffice.org ou LibreOffice (gratwitman). Pou telesarz OpenOffice.org ou LibreOffice, al lor paz "Program tiers" (aksesib depi meni dan gos).

Profil itilizater

OmegaT pa difisil pou instale ek servi, me ou bizin oule lir ek swiv bann instriksion. Si ou pa siport bann instriksion, ou si ou lapros li plito klik lor tou bann bouton ziska ou resi fer enn kiksoz ki resanble seki ou ti anvi fer, alor kapav OmegaT pa enn bon zouti pou ou.

Avan koumanse

Eski ou finn deza pans fer enn don OmegaT? Mem si sa program la gratwi, si ou trouv li itil ek si ou swet exprim ou gratitid, ou kapav fer enn don lor nou kont Paypal.
 USD

Version standard - OmegaT 4.3.3

Version standard nesesit Java 8. Li finn itilize depi inpe letan aster ek li finn fer so prev. So dokimantasion li plizoumwin azour, antouka an Angle.

Platform Instriksion detaye
Windows avek JRE 'Download'
Windows avek 64-bit JRE 'Download'
Windows san JRE 'Download'
macOS version Noter
'Download'
macOS version Non Signe
'Download'
Linux avek 64-bit JRE 'Download'
Linux avek JRE 'Download'
Miltiplatform san JRE 'Download'
Kod sours
'Download'

Dernie version - OmegaT 5.7.1

Dernie version nesesit Java 8. Li enn version ki pli resan ki version standard, ek ki inklir bann nouvo fonksionalite. Normalman dernie version pou relativman stab ek itilizab, me li kapav ena detrwa bug. Dokimantasion, an partikilie lor bann nouvo fonksionalite, pou mwins detaye ki dan version standard. Bann itilizater ki ena lexperyans OmegaT souvan prefer dernie version.

Platform Instriksion detaye
Windows avek JRE 'Download'
Windows avek 64-bit JRE 'Download'
Windows san JRE 'Download'
macOS version Noter 'Download'
macOS version Non Signe 'Download'
Linux avek 64-bit JRE 'Download'
Miltiplatform san JRE 'Download'
Kod sours 'Download'

Version devloper

Li enn "master" version ki ankor an version "alpha", setadir ki son devlopman pe kontigne. Bann 'pre-built binaries' disponib sou form bann 'Nightly Builds'.

Platform Instriksion detaye
Master 'Download'
'Nightly Builds' 'Download'

Version obsolet

Ou ankor kapav trouv bann version ansien ek version obsolet OmegaT.

Zot bann vie-vie version ki finn ranplase. Pou laplipar bann itilizater, zot pa pou ena lintere. Toutfwa, sertin itilizater kapav trouv zot itil, sirtou si zot pe rankont bann kontrint avek zot 'operating system' ouswa avek Java.

Avek/San JRE

Pou ki OmegaT kapav fonksione, "Java Runtime Environment (JRE)" bizin instale lor ou ordinater.

Si ou konfian ki enn JRE apropriye deza instale lor ou lordinater, ou kapav 'download' enn version OmegaT san JRE. 'Download'-la pou pli rapid ek linstalasion-la pou pran mwins lespas lor ou 'hard drive'. Dan sa ka-la, napa swazir version par defo me swazir enn version diferan (setadir Standard ou Dernie) ek swazir "Java not included".

Si ou instal enn version OmegaT avek JRE alor ki JRE deza instale lor ou lordinater, JRE OmegaT la pou instale separeman ek pa pou ena okenn konfli. Donk, instalasion OmegaT avek JRE li metod ki pli sir. Si ou pa sir ki ou ena enn version JRE apropriye, swazir version OmegaT avek JRE (ouswa version par defo).

Not pou bann itilizater Linux: laplipar bann distribision Linux deza ena "Java Runtime Environment", me sertin inplemantasion 'open source' pa mars bien avek OmegaT (mem si sa pa aparet toutswit). Si Linux li enn lanvironnman nouvo pour ou, nou rekomann swazir version OmegaT avek JRE. Bann itilizater ki pli avanse kapav anvi instal JRE Orcale (Sun) nivo sistem.