Filozofi

Filozofi 'open source'

OmegaT li enn proze ek enn program 'open source'. Savedir ki kod sours program OmegaT li aksesib par tou dimounn, ek lisans OmegaT li donn enn gran-gran liberte bann itilizater. Non selman zot kapav servi li gratwitman, me zot lib ousi kopie ek distribie li.

Enn laspe inportan sa liberte-la se ki tou bann itilizater kapav modifie kod program-la. Pou mouvman 'open source', sa liberte ki bann itilizater ena pou adapte enn program kouma zot oule li pli inportan ki laspe finansie, setadir laspe kot zot pa bizin peye. Nou servi lopozision ant "lib" (setadir ki pena kontrint ou restriksion) ek "gratwi" (setadir ki ou pa bizin peye) pou bien fer konpran sa lide-la.


Filozofi proze OmegaT

Proze OmegaT li ankre dan mem lespri. Bann itilizater kapav 'download' ek itiliz program-la gratwitman. Si zot oule, zot kapav ousi amenn zot kontribision dan proze-la; li ankouraze, me pena okenn obligasion. Sakenn amenn se ki li kapav, kouma li kapav. Par exanp, personn pa anpes ou ekrir ou prop gid litilizasion ouswa fer enn video demonstrasion pou OmegaT. Si bann manb lekip proze trouv kontribision-la itil, zot pou kapav met li a dispozision kominote bann itilizater OmegaT. Konsernan bann tas laroutinn, bann benevol ki travay lor OmegaT zot ase lib dan swa form zot kontribision. Sa lapros non-intervansionist la finn dekrir kouma enn "lanarsi delege" par koordinater aktiel proze OmegaT.

Toutfwa, koordinasion li ousi neseser dan sertin ka. Par exanp, sakenn kapav modifie kod program OmegaT ek soumet bann modifikasion-la lekip devlopman. Toutfwa zot pou integre selman si zot konsidere kouma benefik pou bann itilizater OmegaT par bann manb lekip devlopman. Sa demars-la garanti proteksion lintere bann itilizater. OmegaT finn rekonpanse pou so lapros par award Softpedia "100% FREE" guarantee.


Devlopman OmegaT

Kouma le res proze OmegaT, travay programasion OmegaT li fer par bann volonter. An-akor ek filozofi proze-la, bann devlopman ek ameliorasion zot aport OmegaT depann lor zot. Ena toutfwa plizier fason bann itilizater kapav sigzer bann ameliorasion ek inflians fitir devlopman proze-la.

Dabor, ena enn group itilizater OmegaT. Li mem leker kominote bann itilizater OmegaT. Nou enkouraz bann nouvo itilizater OmegaT fer zot sigzestion laba. An-efe, fonksion swete kapav li deza existe, ouswa kapav ena bann rezon kifer pa kapav met li an pratik. Lezot fonksion ou solision kapav ousi existe.

Apre, bann diskision teknik detaye lor bann modifikasion bizin fer direkteman avek bann devloper OmegaT. Pou sa rezon-la, ena enn lalis difizion pou devloper.

Sak sigzestion modifikasion ou ameliorasion OmegaT par enn itilizater pas par enn prosedir lexamin par lekip devlopman. Sa fasilit boukou zestion bann sigzestion. Sa prosedir-la apel "RFE" (Request for Feature Enhancement) ek li zere isi.

Plizier santenn RFE finn deza soumet ek boukou-boukou finn deza inplemante. Toutfwa, enn RFE pa vedir ki fonksion ou ameliorasion swete la pou otomatikman inplemante. Sipa li pou inplemante depann an premie lor apresiasion lekip devlopman par rapor so kontribision zeneral OmegaT, ek an segonn lor sipa ena enn devloper disponib pou travay lor la.

Etan done ki bann devloper OmegaT zot tou benevol, enn RFE ki finanse par dimounn ou lantite ki bizin sa fonksion-la li ena plis sans inplemante. Sponsorizasion devlopman finn deza permet azout sertin fonksion. Si ou oule finans travay inplemantasion enn fonksion swete, kontak lekip devlopman direkteman. Lezot devlopman komisione par bann devloper extern pou kapav ousi integre dan OmegaT. Toutfwa, pinsip devlopman lib res primordial: savedir ki ninport ki sanzman OmegaT pou bizin konstitie enn benefis pou program-la ek so bann itilizater.