OmegaT zouti lib memwar tradiksion

OmegaT li enn program lib memwar tradiksion ki fonksionn lor Windows, macOS, Linux... Li enn zouti pou bann tradikter profesionel. Li pa tradir pou ou! (Bann program ki fer sa apel bann "tradikter otomatik", ek ou pou bizin get enn lot plas si samem ki ou pe rode.)

Fonksion profesionel

 • Korespondans parsiel
 • Propagasion bann korespondans
 • Tretman paralel bann proze miltifisie
 • Itilizasion similtane plizier memwar tradiksion
 • Gloser avek idantifikasion bann fleksion

Siport plis ki 30 format fisie

 • Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 • XHTML ek HTML
 • Forma OpenDocument (LibreOffice, OpenOffice.org)
 • MediaWiki (Wikipedia)
 • Plain-text
 • ...ek apepre 30 lezot format fisie

Bann zouti pwisan

 • Zestion Unicode (UTF-8): itilizasion posib avek bann alfabe non latin
 • Zestion ban lang drwat-a-gos (ex. arab)
 • Verifikater lortograf integral
 • Konpatib avek bann lezot program memwar tradiksion (TMX, TTX, TXML, XLIFF, SDLXLIFF)
 • Interfas avek Google Translate
Screenshot OmegaT
 

'Download'

OmegaT disponib dan diferan version pou satisfer diferan profil itilizater.

Pou trouv version ki pli adapte pou ou, chek Selekter 'Download' atraver lien enba la.

Si ou deza kone ki version ou oule 'download', ou kapav al direkteman paz prezantasion bann diferan version OmegaT.

 

Proze OmegaT ek ou

OmegaT li pa selman enn program; li ousi enn proze pasionan ki ou kapav zwen.

OmegaT li enn program lib. Savedir ki bann itilizater kouma oumem kapav 'download' li ek servi li san okenn restriksion. Ou ousi kapav kopie li ek distribie li lezot dimounn.

OmegaT li enn program 'open source'. Savedir ki si ou oule, ou kapav modifie OmegaT pou fer li koresponn exakteman kouma seki ou bizin. Pou bann seki defann bann program 'open source', sa liberte-la li pli inportan ankor ki fe ki pa bizin peye.

Proze OmegaT li ti pou tir profi enn pli gran soutien bann benevol dan tou bann domenn. Malgre boukou itilizater konn sa, zot reaksion li souvan "Me mo pa konn programe!". Programasion, li vre, li fonksion ki pli inportan, ek san programasion, pa ti pou ena program. Me programasion li pa sel travay ki bizin fer. Ala enn lalis bann lezot domenn kot benevol ti pou plis ki bienveni!

Kreasion bann dokiman

Dokimantasion li bien-bien inportan. Si ou pe lir sa, kapav ou enn tradikter ki finn deza tradir boukou gid litilizasion. Eski ou finn deza pans pou ekrir dokimantasion oumem? Li kapav enn gran revelasion!

Lokalizasion

Gras-a travay boukou tradikter, linterfas itilizater ek text lasistans OmegaT finn deza tradir dan plizier lang. Savedir ki res ankor enn detrwa mil pou fer! Lokalizasion OmegaT dan lezot lang li ousi enn travay ki zame fini, parski ena bann nouvo fonksion ki azoute an permanans. Pran kontak avek koordinater lokalizasion OmegaT pou konn tou bann detay lor tradiksion/lokalizasion OmegaT.

Test

Pli gran servis ki bann itilizater OmegaT kapav rann se... itiliz OmegaT. Ek kan zot trouv enn zafer ki pa pe marse, ouswa enn problem dan dokimantasion, zot inform nou.

Reklam

Eski ou finn deza ekrir enn lartik dan zournal ou lasosiason profesionel? Sinon, kifer ou pa ekrir enn lartik lor OmegaT?

Don

Si ou finn trouv OmegaT itil ek ou anvi fer enn don, ou kapav servi nou kont Paypal.

Programasion (Java)

OmegaT finn ekrir dan langaz Java. Si ou enn devloper ek ou konn Java, get dokimantasion dan kod sours dan dosie /docs_devel pou kone kouma demare.

Programasion (pa Java)

Si ou konn enn lot langaz programasion, ou kapav ekrir enn kod akseswar a program prinsipal. Par exanp, boukou program finn ekrir dan Javascript, Groovy ek Tcl/Tk.

Me ou pou dir mwa: me mo pa konn ditou programe. Eski ou finn deza pans aprann? Si ou deza familie ek bann ordinater an zeneral, ek ou swazi enn langaz skript ki sinp kouma Javascript ouswa Tcl/Tk, ou kapav aprann sifizaman par oumem dan detrwa semenn pou ekrir bann skript sinp me bien itil. Devlopman profesionel li enn prosesis kontiniel!