Resours

Lezot resours pou OmegaT

Modil

Modil Filt Okapi Fourni bann filt pou zer bann lezot format file, kouma Trados TTX ek Markdown.
Modil Apertium Integ fonksionalite tradiksion otomatik Apertium dan OmegaT.
Modil Navigater Akse rapid bann sit web. Zestion bann sit web kapav fer par bann skript Groovy.
Modil TexTra Integ moter tradiksion otomatik neronal TexTra dan OmegaT. API TexTra li disponib gratwitman gras-a NICT, lazans nasional resers gouvernman Zapon.
Modil EPWING Permet lir format diksioner EPWING.

Inportan: bann modil ki finn spesifie la fonksionn apartir version 4 OmegaT.

Itiliter

Itiliter lalignman "Aligner" Finn ekrir an Python. Enn kontribision Dmitri Gabinski.
Itiliter lalignman "Bligner" Finn ekrir an Python/Perl. Enn kontribision Didier Briel.
TMXMerger Skript lalign komann an Java pou fizionn plizier fisie TMX. Enn kontribision Henry Pijffers.
TMXCleaner Skript lalign komann an Java pou siprim bann inite tradiksion "siperfli" depi enn fisie TMX: li efas tou bann inite tradiksion ki pena segman sib ouswa kot segman sours ek segman sib idantik. Enn kontribision Henry Pijffers.
Toxic Itiliter pou konverti bann fisie Trados TagEditor (TTX) dan enn format intermedier kot kapav tradir zot dan OmegaT. Sa koleksion skript la pou itil bann devloper ki deza ena enn konesans dan tcl/tk. Bann lezot itilizater plito ankouraze servi Modil Filt Okapi anplas. Toxic li enn kontribision Marc Prior.
Toxic pou Windows Version Toxic pou Windows.
Toxic pou Linux Version biner Toxic pou Linux.
Bann skript Toxic Bann version skript Toxic. Miltiplatform – nesesit tcl/tk.
Stripper Skript pou extrer text depi enn fisie plain-text (ex. enn kod informatik) pou tradiksion dan OmegaT. Nesesit tcl/tk. Enn kontribision Marc Prior.
TKount Itiliter kontaz pou text. Nesesit tcl/tk, Abiword ek pdftotext. Finn teste lor Linux. Enn kontribision Marc Prior.
Ondiloto ONline DIctionary LOokup TOol, itiliter resers pou bann diksioner 'online'. Nesesit Linux, w3m ek tcl/tk (toule-de normalman instale avek Linux). Enn kontribision Marc Prior.
Konvertiser fisie Wordfast TMX Konverti bann memwar tradiksion format TMX ki finn zenere par Wordfast dan enn form ki lizib par OmegaT. Enn kontribision Dmitri Gabinski.

Resours diver

Training Formasion lor OmegaT. Li konsiste an enn liv zelev avek bann ransegnman pou so adaptasion par bann formater, ek bann exersis.
Icon Enn seri icon alternatif pou OmegaT.
Text lexanp Pou fer bann test ouswa demonstrasion OmegaT.

Resours lokalizasion

'Repository' TMX lokalizasion Bann fisie TMX pou lokalizasion dokimantasion ek site web OmegaT. Zot destine bann lokalizater.
Sa sit web-la Bann fisie sa sit-la dan enn version pou sa bann ki oule lokaliz li.

Program tiers

Program tier pou itilizasion avek OmegaT.

Diksioner lortograf Repertwar bann diksioner lortograf ki kapav itilize avek OmegaT
OpenOffice.org
Libre Office
Alternatif gratwi (ek konpatib) Microsoft Office.
Framework Okapi Enn koleksion konplet itiliter pou prepar bann fisie pou zot tradiksion dan enn CAT. Permet tradir enn gran kantite format fisie ki normalman pa ti pou kapav dan OmegaT. Enn tutorial detaye disponib.
bitext2tmx Zouti lalignman avek enn linterfas itilizater pou prodwir enn fisie memwar tradiksion depi enn text existan ek so tradiksion.
LF Aligner Zouti lalign komann intelizan pou prodwir enn fisie memwar tradiksion depi enn text existan ek so tradiksion.
Skript ek prosedir Samuel Murray Deskripsion ek lien pou bann skript/prosedir Samuel Murray. Laplipar sa bann skript-la nesesit MS Windows, me sertin pou ousi fonksione lor bann lezot platform.
Ou kapav servi sa bann skript/prosedir-la pou:
  • Sot bann segman kot ena enn sertin kantite karakter
  • Extrer tou bann text sours depi bann fisie proze dan enn sel gro fisie text
  • Kree enn fisie TMX ki kontenir tou bann segman, avek sours ek sib idantik
  • Azout bann term dan gloser pandan ki ou pe tradir dan OmegaT
  • Donn enn nimero sakenn bann segman pou fer zot vinn "inik"
  • Siprim tou bann text exsepte bann baliz, ouswa siprim tou bann baliz exsepte bann texte
  • Verifiye lortograf (plizier prosedir)