Άλλοι πόροι για το OmegaT

Άλλοι πόροι για το OmegaT

Πρόσθετα του OmegaT

Σημαντικό: για να χρησιμοποιήσετε τα βυσματούμενα εργαλεία, πρέπει να εγκαταστήσετε νεότερη έκδοση του OmegaT.
Βυσματούμενος λεξιμεριστής (tokenizer) Καθιστά δυνατή την αναγνώριση κλιμένων λέξεων κατά την αναζήτηση στις μεταφραστικές μνήμες και στα γλωσσάρια. Διατίθενται και οδηγός χρήσης τού βυσματούμενου λεξιμεριστή.
Βυσματούμενο LanguageTool Ελέγχει για γλωσσικά σφάλματα (στιλ, γραμματική κ.ά.).
Βυσματούμενο εργαλείο δεσμών ενεργειών Επιτρέπει την πρόσβαση εξωτερικών δεσμών ενεργειών σε λειτουργίες τού OmegaT. (Δεν πρέπει να συγχέεται με την "Εξαγωγή Κειμένου", η οποία επίσης επιτρέπει την χρήση δεσμών ενεργειών με το OmegaT, αλλά σε μικρότερο βαθμό.)
Βυσματούμενα φίλτρα τού Okapi Παρέχει φίλτρα για τον χειρισμό επιπλέον μορφών αρχείου, όπως Trados TTX.

Εργαλεία

Εργαλείο στοίχισης "Aligner" Γραμμένο σε Python. Μια συνεισφορά τού Dmitri Gabinski.
Εργαλείο στοίχισης "Bligner" Γραμμένο σε Python/Perl. Μια συνεισφορά τού Didier Briel.
TMXMerger Δέσμη ενεργειών Java για την συγχώνευση δύο ή περισσότερων αρχείων TMX. Μια συνεισφορά τού Henry Pijffers.
TMXCleaner Δέσμη ενεργειών Java για την αφαίρεση "περιττών" μεταφραστικών μονάδων από αρχεία TMX: διαγράφει όσες μονάδες δεν έχουν τεμάχιο αφίξεως ή όσες έχουν πανομοιότυπο τεμάχιο αφετηρίας και τεμάχιο αφίξεως. Μια συνεισφορά τού Henry Pijffers.
Toxic Εργαλείο για την μετατροπής αρχείων Trados TagEditor (TTX) σε ενδιάμεση μορφή, ώστε να μπορούν να μεταφραστούν στο OmegaT. Αυτή η συλλογή δεσμών ίσως χρησιμεύσει σε όσους γνωρίζουν tcl/tk. Οι άλλοι χρήστες καλύτερο είναι να προτιμήσουν τα Βυσματούμενα φίλτρα τού Okapi. Το Toxic είναι μια συνεισφορά τού Marc Prior.
Toxic για Windows Το Toxic σε εκτελέσιμο αρχείο για Windows.
Toxic για Linux Το Toxic σε δυαδικό αρχείο για Linux.
Δέσμες ενεργειών Toxic Το Toxic σε μορφή δεσμών ενεργειών. Συμβατή με κάθε πλατφόρμα· απαιτεί tcl/tk.
Stripper Δέσμη ενεργειών για την εξαγωγή μεταφράσιμου κειμένου από αρχεία απλού κειμένου (π.χ. πηγαίο κώδικα υπολογιστή) για μετάφραση στο OmegaT. Απαιτεί tcl/tk. Μια συνεισφορά τού Marc Prior.
TKount Το TKount είναι ένα εργαλείο μέτρησης κειμένων. Απαιτεί tcl/tk, Abiword και pdftotext. Έχει δοκιμαστεί σε Linux. Μια συνεισφορά τού Marc Prior.
Ondiloto Εργαλείο αναζήτησης σε online λεξικά. Απαιτεί Linux, w3m και tcl/tk (τα οποία διατίθενται με το Linux). Μια συνεισφορά τού Marc Prior.
Μετατροπέας αρχείων Wordfast TMX Μετατρέπει μεταφραστικές μνήμες μορφής TMX δημιουργημένες από το Wordfast σε μορφή αναγνώσιμη από το OmegaT. Μια συνεισφορά τού Dmitri Gabinski.

Διάφοροι πόροι

Πρόγραμμα εκπαίδευσης Πρόγραμμα εκπαίδευσης του OmegaT. Περιέχει το εγχειρίδιο χρήσης ενός υποδειγματικού μαθητή, οδηγίες για προσαρμογή από εκπαιδευτές και ενδεικτικούς πόρους.
Εικονίδια Συλλογή εναλλακτικών εικονιδίων για χρήση με το OmegaT.
Δείγματα κειμένου Για δοκιμή και επίδειξη του OmegaT.

Εντοπιευτικοί πόροι

Αποθετήριο μεταφραστικών μνημών εντοπίευσης Αρχεία TMX με την εντοπίευση του υλικού τεκμηρίωσης και του ιστοχώρου, για χρήση από εντοπιευτές.
Αυτός ο ιστοχώρος Τα αρχεία αυτού του ιστοχώρου σε πακέτο για εύκολη εντοπίευσή τους.