Parenaz

Parenaz

Enn gran kantite travay dan proze OmegaT finn fer lor enn baz benevol. Toutfwa, sertin bann fonksion finn komande par bann sponnsor komersial ki anretour finn ofer zot kominote. Zordizour, sa bann sponnsor-la zot: