Howto - Using the OmegaT text export function (scripting interface)

Guía de OmegaT:
Usar a función de exportación de texto de OmegaT (interface de procesamento de scripts)

OmegaT ten unha función de exportación de texto dende a versión 2.0.1. Esta guía describe dita funcionalidade e os seus posibles usos. Ademais, o paquete te-scripts.zip contén algúns scripts tcl/tk moi simples creados co obxectivo de demostrar o uso da funcionalidade.

Propósito

A función de exportación de texto exporta datos dende o proxecto actual de OmegaT a un ficheiro de texto plano. Nestes momentos, os datos exportados son:

- O contido dos segmentos do texto de orixe, cando o segmento está aberto.
- O contido dos segmentos do texto de destino, cando o segmento está aberto.
- O texto destacado no texto de destino, cando se emprega o atallo adecuado.

Os programadores e creadores de scripts poden empregar os ficheiros que coteñen este texto para engadir funcións adicionais a OmegaT. Non é necesario ter coñecementos de Java, é posible empregar a maioría das linguaxes de programación, se non todas, no seu lugar, se non todas, e é posible crear funcionalidades moi útiles incluso con coñecementos de programación moi limitados.

Uso da función de exportación de texto

Para empregar a función de exportación de texto, terá que activala en OmegaT:

Opcións > Editar comportamento

Marque a caixa \xABExportar o segmento a ficheiros de texto\xBB.

Atopará o ficheiro no subcartafol /script no cartafol de ficheiros de usuario de OmegaT.
[para atopar a localización do cartafol de ficheiros de usuario de OmegaT no seu sistema operativo, lea o Manual de usuario (premendo F1 en OmegaT) > Ficheiros e cartafoles > Ficheiros de configuración do usuario]:

source.txt - contén o texto fonte do segmento
target.txt - contén o texto de destino do segmento
selection.txt - contén o texto destacado polo usuario ao premer Ctrl+Maiús+C ou con Editar > Exportar selección

O contido dos ficheiros sobrescribirase cando abra un novo segmento (source.txt e target.txt) ou cando exporte unha nova selección (selection.txt). Os ficheiros son de texto plano sen formato.

Uso dos scripts de mostra

Deberá instalar Tcl/tk se non está instalado xa. Pode obter Tcl/tk de varias fontes. Unha fonte popular é tcl.activestate.com. Os usuarios de Mac OS X deberán instalar tcl/tk a través dos medios do seu sistema e os usuarios de Linux deberán atopala nos repositorios da súa distribución, se non está instalado por defecto. [Nota para os usuarios de Ubuntu: a implementación da fonte na instalación por defecto de tcl/tk en Ubuntu nestes momentos (versión 9.10) é terrible, pero é posible solucionar este problema.]

Para poder facer máis claro o funcionamento dos scripts, cada un realiza só unha función. Se se fosen empregar múltiples funcións ao mesmo tempo, sería máis eficiente combinalas nun único ficheiro de script.

Todos os scripts de mostra que atopará aquí abrirán unha nova ventá, pero é posible crear scripts que realicen tarefas en segundo plano.

Para executar un script:

Copie o script no cartafol \xABscript\xBB de OmegaT, é dicir, o cartafol que contén o ficheiro source.txt. (É posible situar os ficheiros en calquera lugar, pero se non están no cartafol \xABscript\xBB será necesario editar o camiño dos ficheiros de script.)

Dependendo da configuración do seu sistema, pode ser posible executar os scripts con só facer clic neles co rato. Un método alternativo é:

Abrir unha venta de liña de comandos (símbolo do sistema DOS, terminal, consola)

Cambie o cartafol (directorio) ao cartafol do ficheiro, por exemplo, nun sistema con Windows XP debería escribir:

cd C:\Documents e Settings\User Name\Application Data\OmegaT\script

Execute o ficheiro do script con \xABwish\xBB seguido do nome do script, por exemplo:

wish te-basic-source.tcl

Descrición dos scripts individuais

te-basic-source

Este script mostra o texto de orixe nunha xanela separada. Polo tanto, non fai nada que non faga o panel do Editor de OmegaT. O seu propósito é ilustrar como é posible extraer o texto dun ficheiro de script e poñelo á disposición doutros scripts. É posible editar o contido da xanela do script, e copialo e pegalo no panel do Editor de OmegaT.

te-basic-target

Realiza a mesma función que basic-source, pero co texto de destino.

te-warning

Ademais de mostrar o texto de orixe, este script proporciona unha caixa de entrada na que o usuario pode introducir unha cadea (por exemplo, unha palabra). Cando se abra un segmento de OmegaT que conteña esa cadea, o script mostrará unha advertencia resaltando o texto en amarelo na ventá do script. Ademais, se o hardware e o sistema operativo o permiten (non sempre é así), soará unha alarma.

A continuación móstrase un exemplo de uso desta función. A persoa que realiza a tradución ten un texto que contén a cadea \xABabc\xBB, e completa un borrador traducindo \xABabc\xBB como \xABabc\xBB, mais posteriormente descubre que \xABabc\xBB debería traducirse como \xABdef\xBB. En lugar de atopar todas as repeticións de \xABabc\xBB e corrixilas (o cal é posible, pero ten desvantaxes), podería optar por corrixilas nun novo borrador. Para isto resulta moi útil un recordatorio para cada segmento relevante.

te-notags

Este script actualiza de forma automática as etiquetas dun segmento (de destino) de OmegaT. Esta función é moi útil para revisar segmentos con moitas etiquetas, xa que é posible non ver espazos que faltan ou espazos dobres, por exemplo.

te-tags

Este script mostra o segmento de destino nunha fonte particular (codificada no script, pero é posible editalo) en lugar da fonte predeterminada. As etiquetas móstranse nunha fonte diferente para facelas menos intrusivas. A diferencia de te-notags, é posible que a persoa que realiza a tradución traballe nesta ventá e despois copie e pegue o contido completo no panel do Editor de OmegaT.

te-gloss-highlight

Este script le o contido dun ficheiro de glosario e destaca calquera termo do glosario que apareza no segmento (de orixe) actual. O ficheiro de glosario só debe consistir en dúas columnas, ter o nome GLOSS.utf8 e estar situado no cartafol /script.

te-gloss-subst

Realiza a mesma función que te-gloss-highlight, pero substituíndo os termos de orixe no glosario cos termos de destino.

te-gloss-subst-highlight

Combina as funcións dos scripts te-gloss-highlight e te-gloss-subst.

Programar en tcl/tk

Tcl/tk ten varias vantaxes como linguaxe para crear scripts:

- É fácil de aprender
- É libre
- Úsase moito, polo que poderá atopar axuda de forma fácil en Internet
- O compoñente Tk facilita a creación de interfaces gráficas de usuario
- Hai moitos libros excelentes e outras fontes dispoñibles (cando menos en inglés)
- Está orientada ás cadeas, o que a volve especialmente adecuada para as aplicacións que traballan con texto

Hai varios titoriais dispoñibles en liña, como:

www.dci.clrc.ac.uk/Publications/Cookbook/index.html
www.tcl.tk/man/tcl8.5/tutorial/tcltutorial.html
www.tcl.tk/man/tcl8.5/tutorial/tcltutorial.html

Se está considerando seriamente aprender tcl/tk recomendamos encarecidamente \xABPractical Programming in Tcl and Tk\xBB por Brent Welch, ISBN: 0-13-038560-3. É posible que sexa demasiado técnico para persoas novatas na programación, pero debería resultarlle útil despois de realizar un dos titoriais en liña.

Copyright Marc Prior 2009-2011