Propagation and one-to-many matching HowTo

Manual sobre propagació i coincidència amb diverses traduccions

Introducció

En aquest manual es descriuen les funcions de propagació automàtica de coincidències i de coincidència amb diverses traduccions que inclou l'OmegaT.

Propagació

Per defecte, l'OmegaT utilitza la propagació automàtica de coincidències. Això vol dir que, tan aviat com es tradueix un segment, la mateixa traducció s'insereix de manera automàtica en tots els segments idèntics. Si ja s'ha traduït un segment i se'n canvia un d'idèntic que apareix més endavant al text, s'equipararà el segment anterior al segment modificat. Els segments que apareixen més d'una vegada es coneixen en OmegaT com «segments no únics».

Si se selecciona Visualització > Marca els segments no únics, es mostrarà en negreta la primera aparició d'un segment, mentre que la segona i les següents es mostraran en gris. Això resulta útil quan s'està revisant la traducció, ja que segurament només caldrà revisar la primera aparició dels segments idèntics. D'aquesta manera, l'usuari pot comprovar de manera immediata que un segment marcat en gris (i no en negreta) ja ha estat revisat. (Si se selecciona Opcions > Visualització > «Inclou el primer segment no únic en marcar els segments no únics», es marquen en gris tots els segments no únics, fins i tot el primer).

Podeu desactivar la funció de propagació automàtica a Projecte > Propietats, on heu de desactivar la casella «Propagació automàtica de les traduccions». L'efecte que té aquesta opció és que converteix totes les aparicions de segments no únics en traduccions alternatives (vegeu «Coincidència amb diverses traduccions» a continuació).

Coincidència amb diverses traduccions

En la major part dels casos, el traductor voldrà traduir tots els segments idèntics d'un projecte de la mateixa manera. Per als casos en què dos segments idèntics o més requereixin traduccions diferents, l'OmegaT ofereix la funció «coincidència amb diverses traduccions».

La funció de coincidència amb diverses traduccions de l'OmegaT assumeix en principi que els segments idèntics s'han de traduir de la mateixa manera. Aquesta traducció s'anomena la «traducció per defecte». Per produir una traducció que sigui diferent de la «traducció per defecte», feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el segment i seleccioneu «Crea una traducció alternativa». Ara es pot traduir aquest segment d'una altra manera sense que la resta d'aparicions s'hi facin idèntiques de manera automàtica.

Podeu tenir tantes «traduccions alternatives» com vulgueu dels segments idèntics, però només pot haver-hi una traducció per defecte (o cap).

Per convertir una traducció alternativa en la traducció per defecte, feu clic a sobre amb el botó dret del ratolí i seleccioneu «Utilitza com a traducció per defecte». Això convertirà la traducció actual en la traducció per defecte. La resta d'aparicions del mateix segment que abans corresponien a la «traducció per defecte» s'ajustaran a aquesta nova traducció.

Si ja heu traduït una aparició d'un segment no únic i voleu convertir en traducció per defecte una altra aparició del segment no únic sense canviar la traducció de l'aparició que ja heu traduït, la primera cosa que haureu de fer és establir l'estat del segment traduït com a «traducció alternativa» amb l'opció «Crea una traducció alternativa».

Per eliminar l'estat de «traducció alternativa» d'un sol segment i equiparar-lo amb la «traducció per defecte», tan sols heu d'eliminar el contingut del segment. Aquesta eliminació té l'efecte d'eliminar alhora l'estat de «traducció alternativa»; per tant, el segment tornarà a traduir-se segons la traducció per defecte. El contingut d'un segment es pot eliminar completament mitjançant les tecles de drecera Ctrl+A > Ctrl+X > tecla de retorn, fent clic amb el botó dret del ratolí i seleccionant l'element del menú «Elimina la traducció», o bé prement la tecla de supressió (diverses vegades).

Recapitulació de les ordres de propagació i coincidència amb diverses traduccions

Cap (comportament predeterminat): tots els segments idèntics es tradueixen automàticament de la mateixa manera.

Marca els segments no únics: els segments idèntics es marquen en gris (en canvia la visualització, però no el comportament).

Crea una traducció alternativa: el segment es converteix en un segment únic. Els canvis que es facin a aquest segment no tindran cap efecte sobre la resta dels segments i els canvis que es facin a la «traducció per defecte» tampoc no l'afectaran.

Elimina la traducció: s'elimina el contingut del segment, la qual cosa provoca que (en prémer la tecla de retorn) s'hi introdueixi la traducció per defecte.

Utilitza com a traducció per defecte: el segment actiu es converteix en la traducció per defecte, de manera que els segments anteriors marcats com a «traducció per defecte» s'ajustaran també a aquesta traducció.

Informació important

Per a alguns tipus de fitxers, l'OmegaT distingeix els segments idèntics en funció dels segments que els precedeixen i els que els segueixen. Per tant, la creació d'una «traducció alternativa» dependrà del fet que els segments anteriors i posteriors als segments idèntics siguin diferents. Quan els segments anteriors i posteriors de dos segments són idèntics (per exemple, quan una pàgina sencera apareix dues vegades al text), l'OmegaT no permet traduir-los d'una manera diferent; és a dir, no se'n pot convertir cap en una «traducció alternativa».

Els «segments no únics» inclouen tant les traduccions per defecte com les alternatives. Per tant, els segments marcats com a no únics (amb el tipus de lletra gris) es marquen així tant si se n'han creat traduccions alternatives com si no.

Per defecte, l'ordre Vés a > Segment següent sense traduir (Ctrl+U) passa directament al següent segment sense traduir i omet les traduccions que es propaguen durant aquest procés. Això no obstant, si s'ha seleccionat "Opcions > Comportament de l'edició > «Vés al segment següent sense traduir» s'atura quan hi ha una traducció alternativa o més" i s'ha creat, almenys, una traducció alternativa per a un segment no únic, aquesta funció tractarà totes les aparicions d'aquest segment (tant si contenen la traducció per defecte com l'alternativa), com si fossin segments sense traduir; és a dir, no els ometrà.

Copyright Marc Prior 2014