Howto - Creating a new file filter

Manual de l'OmegaT: Creació d'un nou filtre de fitxers

En aquest manual s'explica com crear un nou filtre de fitxers per a utilitzar-lo amb l'OmegaT; s'hi descriu el procés per crear un filtre de fitxers rudimentari per al format TMX. Tot i que pot semblar estrany que algú vulgui traduir fitxers TMX (la principal raó per crear un filtre de fitxers), l'addició d'un filtre de TMX és interessant perquè permet fer cerques als fitxers TMX de qualsevol ubicació des de qualsevol projecte de l'OmegaT mitjançant la funció «Cerca a > Fitxers», la qual cosa no és possible amb la compilació estàndard de l'OmegaT.

Per compilar l'OmegaT a partir del codi font, consulteu el manual Compilació de l'OmegaT a partir del codi font.

Seleccioneu un filtre ja creat per utilitzar un format semblant en el filtre nou. En aquest exemple, s'ha seleccionat com a punt de partida el filtre Help & Manual.

Localitzeu la carpeta src/org/omegat/filters3/xml i feu una còpia de la subcarpeta /helpandmanual, a la qual heu de posar el nom /tmx. En aquesta carpeta, canvieu el nom dels fitxers HelpandManualDialect.java i HelpandManualFilter.java a TmxDialect.java i TmxFilter.java, respectivament.

Obriu els fitxers TmxDialect.java i TmxFilter.java amb un editor de text. A ambdós fitxers, cerqueu i reemplaceu (amb la distinció entre majúscules i minúscules activada):

«helpandmanual» per «tmx»
«HelpAndManual» per «TMX»
«HELPANDMANUAL» per «TMX»
«Help & Manual» per «TMX»
«Help&Manual» per «TMX»

Identifiqueu les etiquetes de paràgraf del nou format de fitxer. Per esbrinar quines haurien de ser les etiquetes de paràgraf, examineu un fitxer de mostra en un editor de text. En TMX, l'etiqueta de paràgraf corresponent a un segment és «tu».

En TMXDialect.java:

Definiu les etiquetes de paràgraf, en aquest cas canviant la línia:

   defineParagraphTags(new String[] { "caption", "config-value", "variable", "para", "title", "keyword", "li", });

per:

   defineParagraphTags(new String[] { "tu", });

Podeu eliminar la línia:

   defineShortcut("link", "li");

perquè no té cap rellevància per a TMX, però encara que no l'elimineu el filtre nou funcionarà igualment.

Podeu definir les etiquetes de fora de lloc. Aquestes etiquetes defineixen els subsegments que es presenten fora del segment que els conté (en són un bon exemple les notes a peu). Per fer això en el cas del filtre de TMX, inseriu la línia:

   defineOutOfTurnTags(new String[] { "sub", });

sota la línia:

   defineParagraphTags(new String[] { "tu", });

El filtre funcionarà, però, encara que no ho feu.

Sota aquestes línies també podeu inserir el codi:

   defineIntactTags(new String[]
   {
   "header",
   "prop",
   "ph",
   "bpt",
   "ept",
   "it",
   "ut",
   });

Amb això, els fitxers TMX tindran un aspecte més polit, però tampoc no és imprescindible.

Al fitxer TMXFilter.java:

Canvieu l'extensió del fitxer, en aquest cas a .tmx, canviant la línia:

   public Instance[] getDefaultInstances() {
   return new Instance[] { new Instance("*.xml", null, null), new Instance("*.hmxp", null, null), };

per:

   public Instance[] getDefaultInstances() {
   return new Instance[] { new Instance("*.tmx", null, null), };

A la carpeta /src/org/omegat, obriu el fitxer Bundle.properties amb un editor de text i cerqueu-hi les línies:

   # HelpAndManualFilter.java
   HELPANDMANUAL_FILTER_NAME=Help & Manual Files

Sota aquestes línies, inseriu-ne les següents:

   # TMXFilter.java
   TMX_FILTER_NAME=TMX files

(Si voleu iniciar l'OmegaT amb una interfície d'usuari que no sigui en anglès, sinó en una altra llengua, feu el mateix canvi al fitxer Bundle.properties localitzat que correspongui).

Aneu a la carpeta principal del codi font i obriu el fitxer manifest-template.mf amb un editor de text. Cerqueu les línies:

   Name: org.omegat.filters3.xml.helpandmanual.HelpAndManualFilter
   OmegaT-Plugin: filter

A sota, inseriu les línies:

   Name: org.omegat.filters3.xml.tmx.TMXFilter
   OmegaT-Plugin: filter

Feu la compilació com es descriu al manual Compilació de l'OmegaT a partir del codi font. Inicieu la nova versió compilada. Assegureu-vos que el filtre nou aparegui a Opcions > Filtres de fitxers. Per comprovar si funciona, podeu col·locar un fitxer TMX a la carpeta /source d'un projecte o, encara millor, fer una cerca als fitxers TMX amb Cerca de text > Cerca a > Fitxers.

Copyright Marc Prior 2008-2011