Howto - Exporting from OmegaT to 'Trados uncleaned RTF' format

Manual de l'OmegaT:
Exportació de l'OmegaT al format «RTF brut» del Trados

En aquest manual s'explica com produir un fitxer «RTF brut» a partir d'un projecte de l'OmegaT. Aquest format pot ser un format d'intercanvi molt pràctic per als usuaris d'altres eines TAO, concretament del Trados i del Wordfast Classic.

Informació important:

Aquesta combinació de codi/procediment no s'ha provat encara de manera exhaustiva (tot i que els resultats inicials són prometedors).

L'script només està disponible per a la plataforma Windows.

Només permet als traductors generar (i, per tant, lliurar) fitxers bruts del Trados. No els permet «traduir» els fitxers bilingües que els proporcionen els clients.

1. Introducció dels delimitadors de segment del Trados

Per produir un fitxer bilingüe de l'OpenOffice.org que contingui els delimitadors de segment del Trados, tanqueu el projecte de l'OmegaT i executeu el següent script d'Autolt (es necessita el Windows) al fitxer project_save.tmx del projecte.

www.leuce.com/autoit/uncleanifyTMX.zip

2. Creació dels documents traduïts

Creeu els documents traduïts de la manera habitual i convertiu el fitxer al format del Microsoft Word.

3. Aplicació d'estils als delimitadors

Al Microsoft Word, executeu aquesta macro per aplicar els estils pertinents als documents traduïts:

Private Sub AddTw4winStyles()
On Error Resume Next
Dim sMark, sInt, sExt As Style
Set sMark = ActiveDocument.Styles.Add(Name:="tw4winMark", _
    Type:=wdStyleTypeCharacter)
With sMark.Font
  .Name = "Courier"
  .Size = 11
  .Hidden = True
  .Subscript = True
  .ColorIndex = wdViolet
End With
Set sInt = ActiveDocument.Styles.Add(Name:="tw4winInternal", _
    Type:=wdStyleTypeCharacter)
sInt.LanguageID = wdNoProofing
With sInt.Font
  .Name = "Courier"
  .Size = 11
  .ColorIndex = wdRed
End With
Set sExt = ActiveDocument.Styles.Add(Name:="tw4winExternal", _
    Type:=wdStyleTypeCharacter)
sExt.LanguageID = wdNoProofing
With sExt.Font
  .Name = "Courier"
  .Size = 11
  .ColorIndex = wdGray50
End With
End Sub

Copyright Marc Prior 2009-2011