Propagation and one-to-many matching HowTo

Návod: Upřednostnění jednoho překladu (propagace) a více překladů k jednomu zdroji

Úvod

Tento návod popisuje funkce OmegaT pro automatické upřednostnění jednoho překladu a jak pracovat v případě, kdy máme více překladů k jednomu zdroji.

Upřednostnění jednoho překladu (propagace)

Ve výchozím nastavení používá OmegaT automatické upřednostnění jednoho z nabízených přibližných překladů. To znamená, že když je segment překládán, pak bude vložen stejný překlad do všech identických segmentů. Pokud segmenty již byly přeloženy a identický segment je v textu později změněn, pak budou dřívější segmenty upraveny podle toho změněného. Segmenty, které se vyskytují víc než jedou jsou v OmegaT popsány jako „nejedinečné segmenty“.

Výběrem volby v Zobrazit > Označit nejedinečné segmenty nastavíte, že první výskyt nejedinečného segmentu bude zobrazen černým písmem a druhý a další výskyt bude šedý. Toto je užitečné hlavně při kontrole překladu, protože je možné, že stačí zkontrolovat jen první výskyt identických segmentů. Uživatel tak může bezprostředně vidět, že segmenty s šedým písmem, ne černým, již kontroloval. (Pokud je vybrána volba Možnosti > Zobrazit > „Označením nejedinečných segmentů zahrnout první nejedinečný segment“, pak budou tímto způsobem označeny všechny nejedinečné segmenty včetně toho prvního.)

Více překladů k jednomu zdroji (od verze 2.5.0)

V naprosté většině případů bude překladatel chtít přeložit identické segmenty v rámci projektu stejným způsobem. Pro případy, kdy dva nebo více identických segmentů vyžadují odlišné překlady, nabízí OmegaT možnost „více překladů k jednomu zdroji“.

Funkce OmegaT více překladů k jednomu zdroji nejprve předpokládá, že identické segmenty se mají překládat stejně. Tento typ překladu je popisován jako „výchozí typ překladu“. Abyste mohli vytvořit překlad, který se liší od „výchozího typu překladu“ klikněte pravým tlačítkem myši uvnitř segmentu a vyberte položku „Vytvořit alternativní překlad“. Tento segment pak lze přeložit dle přání aniž by byly změnou ovlivněny jiné výskyty stejného textu.

Můžete zde mít tolik „alternativních překladů“, kolik chcete, ale výchozím bude jen jeden (nebo žádný).

Abyste změnili alternativní překlad na výchozí překlad, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku „Použít jako výchozí překlad“. Tato akce způsobí, že současný překlad bude v projektu vystupovat jako výchozí překlad. Všechny ostatní výskyty stejného segmentu, které dříve vystupovaly jako „výchozí překlad“ budou teď s tímto překladem srovnány.

Pokud chcete odstranit status „alternativní překlad“ u jednoho segmentu a opět jej srovnat s „výchozím překladem“, pak prostě stačí smazat obsah segmentu. Tímto se současně smaže i status „alternativní překlad“; překlad segmentu se proto změní na výchozí překlad. Obsah segmentu můžete kompletně smazat buď prostřednictvím klávesových zkratek Ctrl+A > Ctrl+X > Enter, nebo kliknutím pravým tlačítkem myši a aktivací položky Odstranit překlad, nebo jednoduše použijete klávesu delete (opakovaně).

Shrnutí příkazů funkcí upřednostněn jednoho překladu a více překladů k jednomu zdroji

Nic (výchozí chování): všechny identické segmenty jsou automaticky přeloženy stejně.

Označit nejedinečné segmenty: identické segmenty jsou zobrazeny šedým písmem (změní zobrazení, ne chování).

Vytvořit alternativní překlad: změní segment na jedinečný. Změny v tomto segmentu neovlivní obsah jiných identických segmentů, ani jej neovlivní změny ve „výchozím překladu“.

Odstranit překlad: smaže obsah segmentu, způsobí (po stisku Enter), že je vložen výchozí překlad.

Použít jako výchozí překlad: změní aktivní segment na výchozí překlad, a tím pádem všechny předchozí segmenty s „výchozím překladem“ se změní podle tohoto segmentu.

Důležité body:

Pro některé typy souborů používá OmegaT předchozí a následující segment k určení segmentů jako jedinečný. Vytvoření „alternativního překladu“ tedy závisí na tom, že identické segmenty mají odlišné segmenty před a za sebou. Tedy kde dva segmenty mají stejné předchozí a následující segmenty (např. když se celá stránka v textu vyskytuje dvakrát), nelze je přeložit odlišně v rámci prostředí OmegaT, tj. Není možné změnit některý z nich na „alternativní překlad“.

„Nejedinečné segmenty“ se vyskytují jak ve výchozím, tak v alternativním překladu. Následně, segmenty, které jsou označeny (šedým písmem) jakoby byly nejedinečné jsou označené jako nejedinečné bez ohledu na to, jestli je k nim vytvořen alternativní překlad nebo ne.

Ve výchozím nastavení příkaz přejít na Další nepřeložený segment (Ctrl+U) skočí na další nepřeložený segment, přeskočí překlady, jež byly přeloženy přes ‚upřednostnění jednoho překladu‘. Pokud je ale označeno Možnosti > Nastavení editace > „Funkce ‚Přejít na další nepřeložený segment‘ se zastaví, když narazí na segment s minimálně jedním alternativním překladem.“ a nejméně jeden alternativní překlad nejedinečného segmentu již byl vytvořen, tato funkce zachází s výskyty takového segmentu (ať je to výchozí nebo alternativní překlad) tak, jako by nebyly přeloženy, tj. nepřeskočí je.

Copyright Marc Prior 2012